GVK schaaldelen

Renotec biedt een sleufloze rioolrenovatietechniek aan op basis van GVK-elementen (Glasvezel Versterkt Kunststof).

GVK-elementen worden zowel toegepast voor de renovatie van de volledige omtrek (volledig schaaldeel) alsook voor de renovatie van de vloei (open schaaldeel) van het bestaand riool. Bij de renovatiemethode met een volledig schaaldeel wordt een op maat gemaakt schaaldeel in de bestaande leiding ingebracht. Na het opvullen van de ringruimte tussen het bestaande riool en het nieuwe geplaatst schaaldeel, vormt zich een nieuw structureel geheel.

Bij de methode van de open schaaldelen wordt de vloei volledig vernieuwd met een garantie op waterdichtheid en herstel van het hellings- en stromingsprofiel. Het inbrengen van de GVK-elementen kan manueel of machinaal gebeuren en naargelang de uitvoeringsomstandigheden via een werkput of inspectiekamer.

Andere technieken binnen

Renovatie van drukleidingen

Naast leidingrenovatie van gravitaire systemen, biedt Renotec ook leidingrenovaties aan van drukleidingen.

Deze renovatietechnieken kunnen aangewend worden in drukleidingen voor transport van afvalwater, drinkwater, gas of petroleum. Als onderdeel van het asset management van netwerken, kan door toepassing van renovatietechnieken de levensduur van drukleidingen substantieel worden verlengd.

Onder de techniek ‘relining’, biedt Renotec verschillende oplossingen aan voor zowel structurele als niet-structurele renovaties. Hiertoe heeft Renotec verschillende mogelijkheden voor uitvoering in
eigen beheer of in samenwerking met internationale partners. In functie van de wensen van de opdrachtgever, stellen wij een gepaste renovatieoplossing voor.

Een andere techniek betreft het plaatsen van buis-in-buissystemen, waarbij buizen specifiek voor het voerend medium en de vereiste drukklasse in bestaande leidingen ingebracht worden. De bestaande leidingen worden zo structureel hersteld. De materiaalkeuze wordt bepaald door de uitvoeringsomstandigheden en de wensen van de opdrachtgever.

Renovatie door pipe-bursting biedt een ander alternatief voor structureel herstel van drukleidingen. Buizen specifiek voor het voerend medium en drukklasse worden hier ingebracht.

Renotec biedt eveneens plaatsing aan van nieuwe leidingen in open sleuf indien sleufloze renovatietechnieken niet mogelijk of gewenst zijn.

De aangehaalde technieken voor renovatie van drukleidingen bieden oplossingen voor leidingverliezen en stabiliteitsproblemen. Afhankelijk van de techniek, kunnen eveneens oplossingen aangeboden worden voor renovatie van aftakkingen.

Bij elk project streven wij naar een minimale buitendienststelling van de te renoveren leidingen.

Voor elke renovatiemethode kunnen de nodige attesten voorgelegd worden en we kunnen de uitgevoerde renovaties testen door middel van drukproeven. Renotec draagt kwaliteit hoog in het vaandel…

Rioleringsonderhoud en -herstellingen

Als erkend rioleringsaannemer speelt Renotec in op de vraag naar gespecialiseerde uitvoerders van rioolaansluitingen, interventies voor herstellingen en kleine uitbreidingen op rioleringsinfrastructuur. Dit doen wij voornamelijk in de vorm van raamcontracten met rioolbeheerders.

De organisatie van deze raamcontracten vraagt een specifieke aanpak waarbij een groot aantal deelopdrachten binnen een korte termijn worden afgerond en dit steeds volgens de juiste uitvoeringsmethode overeenkomstig typebestek 250. Renotec heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd om de samenwerking met de rioolbeheerders te optimaliseren op vlak van planning, projectwerking en communicatie.

Met onze bekwame vakmensen realiseren wij een veilige, vlotte en kwaliteitsvolle afhandeling van de werken. Wij stemmen onze dienstverlening zo veel als mogelijk af op maat van de rioolbeheerder.

Interactie en communicatie met de omwonenden is van groot belang bij onderhouds- en herstellingswerken.

Onze ervaring, vakmanschap en efficiëntie gaan hier hand in hand en zodoende beperken we de hinder voor buurtbewoners en voorbijgangers tot een minimum..

Vernieuwing van rioleringsputten, inspectiekamers en pompkamers

Renotec kan voor u ook een volledige vernieuwing van de rioleringsputten, inspectiekamers of pompkamers realiseren..

Dit kan om redenen zijn van totale degradatie of als aanpassing voor de renovatie van een aansluitende rioolleiding. De bestaande put of kamer wordt hierbij volledig vrij gegraven, verwijderd en vervangen door een nieuwe put in PP (PolyPropeen), PE (PolyEtheen), GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof), in prefab beton of ter plaatse gestort beton.

De te behouden toekomende en uitgaande leidingen worden waterdicht aangesloten op de nieuwe put of kamer met de aangepaste verbindingsstukken. Al deze werken worden uitgevoerd door eigen opgeleid personeel, waardoor er vlot kan worden ingespeeld op de veranderlijke situatie van de werven.

Wij bieden een totaaloplossing aan, gaande van de studie van het probleem tot het uitvoeren van de renovatie.

Renovatie van rioleringsputten, inspectiekamers en pompkamers

In betonnen rioleringsputten, inspectiekamers en pompkamers heeft men vaak te maken met stilstaand rioolwater. In deze omgeving is de biogene degradatie het grootst en kan een grondige herstelling van het oppervlak zich opdringen.

Renotec biedt de volgende alternatieven aan, om dit soort herstellingen tot een goed einde te brengen:

 • Spuitbeton: Na het verwijderen van het slechte beton en een grondige reiniging, wordt middels de projectie van een sulfaatbestendige cementgebonden mortel het oppervlak geherprofileerd. De gunitering kan zowel volgens de droge methode als volgens de natte methode worden gerealiseerd. Er kan eventueel een overdikte worden aangebracht, welke kan dienen als opofferingslaag.
 • Epoxyhars: Indien er geen overdikte kan worden voorzien, kan Renotec, na grondige voorafgaandelijke reiniging, een speciale epoxy harslaag van enkele millimeters aanbrengen. Deze nieuwe laag is beter bestand tegen aantasting door biogene gassen, wat de levensduur van de constructie aanzienlijk zal verlengen.
 • Polymeermortel: Het gebruik van een aangepaste polymeermortel voor de herprofilering van het oppervlak kan door Renotec ook als oplossing worden aangereikt. Na een grondige voorafgaandelijk reiniging, wordt dit materiaal handmatig op het oppervlak geplaatst, in dikte van 1 tot 2 cm. Polymeermortel bezit een hogere chemische bestendigheid dan “gewone” spuitbetonmortel.

Buiten de hierboven aangehaalde technieken/producten, kan de levensduur van rioolputten eveneens verlengd worden door het plaatsen van een nieuwe put in de bestaande te renoveren put, het zogenaamde put-in-put systeem. Geprefabriceerde rioolputten worden vervaardigd uit GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof), HDPE (Hoge Dichtheid PolyEtheen), PP (PolyPropeen) of pvc (PolyVinylChloride).

Bij dit soort rioolputrenovatie, worden eerst het bestaande deksel, de schacht en de dekplaat verwijderd, waarna de nieuwe prefab put in de bestaande put wordt geplaatst en de leidingen worden
aangesloten. De ruimte tussen oud en nieuw wordt vervolgens opgevuld met een aangepaste cementvloeimortel, waarna de bovenbouw terug wordt afgewerkt.

Wij bieden een totaaloplossing aan, gaande van de studie van het probleem tot het uitvoeren van de renovatie.

Open beschoeide sleuf

Renotec biedt naast sleufloze renovatietechnieken ook rioolrenovaties aan in open beschoeide sleuf.

Open sleuf rioolrenovaties kunnen zowel toegepast worden voor het vernieuwen van collectoren als voor het vernieuwen van privé-aansluitingen op het openbaar stelsel, al dan niet in combinatie met een ondermijning. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt bij diepe aansluitingen, als er geen mogelijkheid bestaat om met speciale technieken te renoveren.

Moeilijke en diepe rioolaansluitingen gaan wij niet uit de weg. Als belangrijke speler bij het vernieuwen van aansluitingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elders in België, weten wij als geen ander hoe om te gaan met een complex netwerk van kabels en leidingen.

Diepe sleuven vragen een juiste en veilige beschoeiing. Daarin is onze vakbekwaamheid een belangrijke troef.

Spuitbeton of gunitering

Deze sleufloze renovatie van rioolleidingen door middel van spuitbeton is ook gekend als gunitering.

Gunitering wordt voornamelijk toegepast voor de renovatie van grotere mantoegankelijke collectoren en vaak in combinatie met een open schaaldeel geplaatst in de vloei van het riool.
Bij de beproefde methode van het guniteren wordt een nieuw structureel geheel gevormd. Het wapenen van het spuitbeton kan worden gerealiseerd door middel van toevoegen van gietijzeren vezels, kunststofvezels of door het aanbrengen van wapeningsnetten.

Enige huisaansluitingen worden waterdicht overgekoppeld op het gespoten oppervlak met de garantie op een correcte afvloeiing.

Buis-in-buis of slip-lining

Renotec specialiseerde zich door toepassing van buis-in-buissystemen verder in semisleufloze rioolrenovatietechnieken.

Standaard buiselementen in GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof), HDPE (Hoge Dichtheid PolyEtheen ), PP (PolyPropyleen),… worden toegepast voor de renovatie van zowel mantoegankelijke als manontoegankelijke riolen.

Bij de buis-in-buisrenovatie, ook slip-lining genoemd, worden nieuwe buizen in een bestaande riolering getrokken of geduwd naargelang de uitvoeringsomstandigheden. De werken kunnen uitgevoerd worden vanuit de bestaande inspectieputten of vanuit tijdelijke werkputten. Het inbrengen van de kunststof elementen gebeurt manueel of machinaal afhankelijk van de omstandigheden. Na het opvullen van de ringruimte, tussen het bestaande riool en het schaaldeel, vormt zich een nieuw structureel geheel.

Pipe-bursting

Wanneer een bestaande buis sterk gedegradeerd en/of vervormd is, kan een vervanging door middel van pipe-bursting een oplossing bieden.

Bij deze semisleufloze techniek wordt de bestaande buis gebroken door middel van een splijtkop en in de omliggende grond gedrukt. Achter de splijtkop wordt tegelijkertijd een nieuwe buis door de gebroken leiding getrokken.

Aan het ene uiteinde van de te vervangen buis wordt de pipe-burstmachine opgesteld, aan het andere uiteinde wordt de nieuwe buis ingevoerd. Zo kunnen diameters van 200 tot 800 mm worden vernieuwd met lengtes liggende tussen 5 en 200 m. Voor zowel de begin- als eindput kan er gewerkt worden vanuit de bestaande infrastructuur of vanuit tijdelijk gemaakte putten.

De pipe-burstingtechniek kan toegepast worden op collectoren en huisaansluitingen, mits gebruik van aangepast materieel. Het grote voordeel van deze techniek is de beperkte hinder bovengronds.

Relining op basis van GVK-kousen

Bij relining met TPUB (Ter Plaatse Uitgeharde Buis) op basis van GVK (Glasvezel Versterkte Kunststof)-kousen, wordt er een met hars geïmpregneerde kous in een bestaande leiding getrokken. Een kous of liner wordt via een bestaande rioolput over de volledige strenglengte in het riool getrokken tot de volgende rioolput. Afhankelijk van de toepassing en de vervuilingsgraad van het afvalwater, wordt de kous voorzien van polyesterhars of vinylesterhars.

De liner wordt met behulp van luchtdruk tegen de wand van de bestaande rioolbuis gedrukt. De uitharding van het gebruikte hars gebeurt door middel van uv-licht. Aan de binnenzijde van het riool vormt zich zo een nieuwe, naadloze buis die de belastingen van het oorspronkelijk riool overneemt.

Relining op basis van naaldvilten kousen

Een van de meest gehanteerde sleufloze rioolrenovatietechnieken is ‘relining met ter plaatse uitgeharde buis’, oftewel renovatie door middel van kous-methode. Deze techniek vormt de oplossing voor rioolbeheerders om oude riolen op te waarderen en te hergebruiken.

Bij relining met TPUB (Ter Plaatse Uitgeharde Buis) op basis van naaldvilten of textiel kousen, wordt er een met hars geïmpregneerde kous in een bestaande leiding geïnverteerd. De uitharding gebeurt door stoom of warm water. Aan de binnenzijde van het riool vormt zich zo een nieuwe, naadloze buis die de belastingen van het oorspronkelijk riool overneemt. Op die manier wordt de bestaande leiding structureel gerenoveerd met een garantie op waterdichting en duurzaamheid

Uitzetvoegen en opleggingen in utiliteitsbouw

Wij richten ons hier tot de uitzettingsvoegen in vloeren, welke al dan niet een waterdichtingsfunctie hebben. De door ons aangeboden opleggingen in deze toepassing kunnen aanzienlijk de invloed van trillingen en zettingen compenseren.

Herstel van gevels

Voor het herstel van gevels worden verschillende technieken gebruikt:

 • Gedeeltelijk vernieuwen van het bestaande metselwerk doorrecuperatiebakstenen
 • Gedeeltelijk of volledig verwijderen van het bestaande voegwerk
 • Vervangen of herstellen van natuursteen, waarbij reparatiemortels op basis van kalk of natuursteenpoeder en mineraal bindmiddel worden gebruikt
 • Herstellen van beton met cementgebonden reparatiemortels

Gevelafwerking en -bekleding

Een techniek die Renotec gebruikt voor de uiteindelijke afwerking van gevels, is hydrofuge. Dit houdt een impregnatie van gevels met waterafstotende producten in. Ook worden de gevels gecoat of geschilderd (vb. scheuroverbruggende coatings, kalkverven, …)

Gevelpleistering gebeurt onder andere door siliconenharspleisters en kalkpleisters. Gevelbeplating kan gaan over zink staande naad, Eternit, Trespa, Sidings, leien, …

Sponge Jet

De sponge-jet is een stofvrije manier van stralen. Het straalmiddel is omhuld door spons. Voor verschillende oppervlakken zijn er verschillende soorten spons, gecombineerd met verschillende soorten straalmiddel.

Met deze schone, droge, stofarme en recycleerbare technologie van Sponge-Jet boeken we mooie resultaten. Met Sponge-Jet-systemen kan men reinigen, selectief verf strippen of verontreinigingen verwijderen.

Wervelrotatiesystemen

Een gevelreinigingstechniek waarbij de nadelen van het zandstralen verdwenen zijn. Met aangepaste granulaten en aangepaste druk is dit een zeer goede techniek voor gewone gevelreiniging

Hydropneumatische reiniging (torbo)

Bij hydromatische reiniging wordt water, aangevuld met een straalmiddel, onder lage druk geprojecteerd op het te reinigen oppervlak zodat het vuil als het ware wordt weggegomd.

Stoomreiniging

Bij het reinigen met deze techniek wordt verzadigde stoom onder druk van maximaal 6 bar en een temperatuur van 159°C, via een slang, op het geveloppervlak gespoten. Deze methode is erg geschikt om op een niet-agressieve manier sterkhechtend vuil te verwijderen zonder dat het patina van de materialen wordt aangetast.

Andere technieken die we toepassen zijn hoge drukreiniging en chemische reiniging.

Balkonrenovatie

Het opnieuw waterdicht maken van balkons omvat verschillende stappen.

 • Afbraak van bestaande opbouw: uitbraak van de volledige terrasopbouw tot op de basisstructuur van de balkons (verwijderen tegels, chape, dichting, RWA, …)
 • Herstellen van de ondergrond en beschadigde boorden met op cement gebaseerde reparatiemortels
 • Plaatsing van hellingschape: we opteren steeds om de hellingschape te vernieuwen om zo te garanderen dat het water correct kan wegvloeien naar de voorziene afwateringssystemen, zoals een spuwer, gootje, klokputje, …
 • Waterdichting: de plaatsing van vezelsterkte PU waterdichting op de nieuwe ondergrond (plaatsing PMMA in de nabije toekomst)
 • Voor de afwerking worden tegels of een kwartstapijt geplaatst bovenop de nieuwe waterdichting

Na de waterdichting volgt het vervangen van balustrades. Muurafdekkappen worden omwille van technische en esthetische redenen vaak gebruikt om boorden te overdekken. We zoeken steeds naar een zo elegant mogelijke uitvoering zodat de terrasboord niet nodeloos verzwaard wordt.

Wanneer we nieuwe leuningen plaatsen, doen we dit volgens de geldende normen. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid: inox, aluminium, geanodiseerd, gepoederlakt, met glas of met spijltjes, …

Om bovendien de privacy van de verschillende bewoners te garanderen, worden windschermen geplaatst.

 

Afkoppelingswerken

Als erkend rioleringsaannemer speelt SEWER-TEC in op de vraag naar afkoppelingswerken. Dit doen wij voornamelijk in de vorm van raamcontracten voor openbare besturen in de regio Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook het onderhoud aan het rioleringsstelsel vraagt meer en meer aandacht. Een juiste uitvoering volgens het typebestek 250 maakt deel uit van ons aanbod. Wij opereren als beheerder van verschillende raamcontracten voor openbare watermaatschappijen.

Inspectiekamers

Als erkend aannemer in de klasse C zijn wij gespecialiseerd in kleinere maar moeilijkere bouwkundige projecten gerelateerd aan het rioleringsstelsel. ‘Design and built’ van allerlei ge(de)centraliseerde ondergrondse inspectiemakers is een uitdaging die we niet uit de weg gaan. Ook wanneer de tramsporen in werking blijven, zorgen we er steeds voor dat er een veilige toegang tot het rioleringsstelsel gecreëerd wordt.

Deelrenovatie (shortliners, quicklocks)

Verschillende technieken kunnen een oplossing bieden aan een lokaal gebrek van het stelsel. Door het gebruik van shortliners, quicklocks of door het injecteren van voegen kunnen wij de levensduur van uw huidig stelsel aanzienlijk verlengen.

Opnieuw bieden deze sleufloze technieken het grote voordeel dat er tijdens de uitvoering slechts minimale hinder is voor de omgeving. Vooral in stedelijk gebied is dit een groot voordeel.

Beschoeide sleuf

De methode van de beschoeide open sleuf wordt voornamelijk gebruikt bij diepe aansluitingen wanneer er geen mogelijkheid is om met speciale technieken te renoveren.

Moeilijke en diepe rioolaansluitingen gaan wij niet uit de weg. Als belangrijke speler bij het vernieuwen van aansluitingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weten wij als geen ander hoe om te gaan met een complex netwerk van kabels en leidingen.

Diepe sleuven vragen een juiste veilige beschoeiing, daarin speelt onze vakbekwaamheid een belangrijke troef.

GVP schaaldelen

‘Glasvezel versterkt polyester (GVP) schaaldelen’ worden zowel toegepast voor de renovatie van de volledige omtrek (volledig schaaldeel) alsook voor de vloei van het bestaand riool (open schaaldeel). Deze schaaldelen kunnen geplaatst worden in mantoegankelijke collectoren.

Wanneer een volledig schaaldeel in de bestaande leiding wordt ingebracht vormt men een nieuw structureel geheel door het opgrouten van de ringruimte. Bij de open schaaldelen wordt de vloei vernieuwd met een garantie op waterdichtheid en een herstel van het hellings- en stromingsprofiel. Het inbrengen van de elementen kan manueel of machinaal naargelang de uitvoeringsomstandigheden.

Gewapend spuitbeton

‘Gewapend spuitbeton’ of gunniterring wordt vooral toegepast voor de renovatie van de grotere collector en gaat vaak in combinatie met een open schaaldeel geplaatst in de vloei.

Bij de beproefde methode van het gunniteren wordt een nieuw structureel geheel gevormd. Het wapenen kan door middel van oa. het toevoegen van gietijzeren vezels, kunststofvezels of het aanbrengen van wapeningsnetten. De huisaansluitingen worden waterdicht overgekoppeld op het gespoten oppervlak met de garantie op een correcte afvloeiing.

Om een voldoende hydraulisch debiet te behouden kan er bijkomend een epoxy met hoge gladheid op de zijwanden geplaatst worden. Deze methode kan vaak zonder omleiding van het vervuilde water uitgevoerd worden.

Pipe-bursting

Bij ‘Pipe Bursting’ wordt de bestaande buis verpulverd en naar de omliggende grond geduwd. Hierdoor kan er een nieuwe buis met dezelfde diameter geplaatst worden.

Het grote voordeel van de sleufloze rioolrenovatie is de beperkte hinder bovengronds, dit kan een enorm voordeel zijn vooral in stedelijk gebied.

Relining-shortlining

Relining of de kousmethode is een essentiële, sleufloze riooltechniek.

Bij deze beproefde techniek wordt er een geïmpregneerde kous in de bestaande leiding ingebracht door inversie. Deze kous bouwt zijn sterkte op tijdens het uithardingsproces. Op deze manier wordt de bestaande leiding structureel gerenoveerd met een garantie op waterdichting en duurzaamheid.

Het grote voordeel van de sleufloze rioolrenovatie is de beperkte hinder bovengronds, dit kan een enorm voordeel zijn vooral in stedelijk gebied.

Smederij

Onze smederij ondersteunt onze eigen werven, maar werkt ook voor architecten, andere aannemers en bedrijven.

Onze specialisatie ligt in bouw van constructies in gegalvaniseerd en/of gelakt staal en inox (roestvrij staal). De bouwsmederij maakt trappen, balustrades, leuningen en kleinere stalen constructies. De focus ligt daarbij op bouw- en renovatiegerelateerde onderdelen.

De aanwezigheid van een eigen smederij is een grote troef voor de Group Renotec. Het stelt ons in staat om snel en efficiënt in te spelen op bepaalde situaties en vragen van klanten.

Ambachtelijk schrijnwerk

Met onze ambachtelijke schrijnwerkerij beschikken wij over het juiste atelier en werken wij met uitstekend opgeleid en ervaren personeel. Onze schrijnwerkers verzorgen al het binnen- en buitenschrijnwerk voor onze eigen projecten. Daarnaast verzorgen we ook gespecialiseerde werken voor Group Renotec.  Door dit in eigen beheer te doen, hebben we een controle op een groot deel van de kwaliteitsketen binnen onze aannemingen.

Glas-in-loodrestauratie

Na een eerste voorstudie demonteren we de glas-in-loodramen voorzichtig. De individuele panelen waaruit het raam is opgebouwd, inventariseren en transporteren we zorgvuldig naar de werkplaats. We restaureren en vernieuwen ook vaak de raamomlijsting en de metalen draagstructuur.

In het atelier volgt een nauwkeurig onderzoek van de verschillende panelen. Hierbij fotograferen en bestuderen we elk paneel aan de hand van een vastgelegde nomenclatuur. Op basis hiervan maken een voorstel tot restauratie op.

Volgens de werktekening reinigen we elk paneel en ontloden we eventueel bepaalde delen. Het reinigen gebeurt met de meest aangepaste methode voor elk individueel glasstuk. We hebben zo veel mogelijk aandacht voor het behoud van de grisaillelaag of het email.

In veruit de meeste gevallen kiezen we bij de montage voor een museale opstelling. Hierbij stellen we de glas-in-loodramen niet langer bloot aan weer en wind. Een moderne, onopvallend gelaagde glazen ruit neemt de functie van afsluiting en bescherming over.

Natuursteenherstel & Steenkapperij

Renotec heeft specialisten in huis voor de restauratie van natuursteen. We zijn voorloper op vlak van de behandeling en reconstructie van verschillende steensoorten met bouwchemische producten en minerale mortels. Ook in de oude ambachtelijke steenkapperij hebben we een sterke reputatie.

Mortelinjecties

Holle ruimtes in het metselwerk of plaatsen die opgevuld werden met steenpuin kunnen stabiliteitsproblemen en verzakkingen veroorzaken. Renotec beschikt over aangepaste mortelpompen waarmee we dergelijke situaties te lijf gaan. Door het injecteren van een vloeibare cementspecie fixeren we bouwkundige elementen en vullen we holtes op.

Houtrestauratie

Houten constructies bestaan vaak uit delen die nog in zeer goede staat zijn en zwaar beschadigde delen. Renotec beschikt over verschillende innovatieve en geteste technieken om dat te herstellen. Met behulp van polymeren of kunstharsen consolideren en reconstrueren we het hout. Dat geeft een snel en langdurig resultaat.

Conservatie & Restauratie

 • Marmer-en natuursteenrestauratie
 • Meubelrestauratie en beeldhouwwerk
 • Vrijlegging ,conservatie en retouchering van muurschildering
 • Conservatie, reiniging en restauratie van beelden en schilderijen
 • Aanbrengen en patineren van bladmetalen

Zink-, lood- en koperwerken

Ook voor metalen daken en dakelementen heeft Renotec een sterke naam hoog te houden. Van koperen afvoerbuizen tot volledig zinken daken. We kunnen het en we hebben het al gedaan. We beschikken over een uitgebreid instrumentarium voor elke mogelijke dakconstructie. En onze vakmensen blijven zich specialiseren in de meer obscure technieken.

Aangepast metsel- & voegwerk

Muren, funderingen, bogen, … Onze metselaars hebben de kennis van eeuwenoude bouwkundige technieken. En dat stelt ze in staat om situaties in te schatten en te werken met kennis van zaken. We werken met authentieke kalkmortels en hergebruiken zo veel mogelijk origineel materiaal.

Restauratie van voegwerk gaat verder dan ‘gewoon’ uitslijpen en terug voegen. Een voegrestauratie gaat vaak samen met het reinigen en renoveren van de hele gevel. Hierbij vervangen of herstellen we gescheurde en afgebrokkelde stenen. Wij werken met aangepaste kalkvoegmortels en passen de correcte technieken toe die in het lastenboek werden vastgelegd.

Natuurleien

Het bewerken en plaatsen van natuurleien is erg arbeidsintensief. Daarbij vergt het ook een specifieke ambachtelijke kennis een vaardigheid die pas in de loop der jaren verworven wordt.

Renotec heeft verschillende ervaren en gespecialiseerde natuurleidekkers in dienst. Zij hebben al zeer uitgebreide of complexe projecten op hun conto staan. Vandaar dat Renotec in België aan de top staat als het op restauratie van natuurleien daken aankomt.

Dakwerken

Voor de constructie van daken zijn in de loop van de geschiedenis verschillende technieken toegepast. De restauratie van oude daken begint dus bij de kennis van oude technieken. En die heeft Renotec. Wij specialiseren ons in dakwerken van historische gebouwen, zoals kerken, kerktorens, kapellen en kastelen. Tegelijk kijken we ook naar de toekomst, naar de meest veelbelovende technische vernieuwingen. Zo kunnen we duurzaam, veilig en efficiënt te werk gaan. Wij beschikken over ervaren schrijnwerkers die aan de slag kunnen met oude gebintes

Restauratieschilders

 • Figuratief schilderwerk en sjablonering
 • Trompe l’oeuil
 • Marmer-en houtimitaties
 • Sgraffito
 • Polychromie
 • Patineren en verouderingstechnieken

Stuc- en stafwerkers

 • alle kalk- en gipsbepleisteringen met specialisatie in de oude technieken
 • het trekken en restaureren van lijsten en ornamenten
 • het maken van siliconen mallen en afgietsels
 • de consolidatie en fixatie van loszittend pleisterwerk
 • Stucco Lustro en Stucco Veneziano

Hermetisch gesloten zine

De derde methode is de hermetisch gesloten zone, opnieuw enkel uit te voeren door erkende bedrijven met specifiek opgeleid personeel. Deze methode wordt toegepast bij(beschadigd) asbesthoudend materiaal in binnen- of buitentoepassing waarbij verwijdering de vezeltoestand wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, spuitasbest, zacht geperste isolatieplaten, …

Couveuzezakmethode

De tweede is de couveusezakmethode. Deze methode wordt enkel toegepast voor de verwijdering van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten. Deze methode mag enkel uitgevoerd worden door erkende bedrijven met speciaal daartoe opgeleid personeel.

Eenvoudige handelingen

Een eerste methode zijn eenvoudige handelingen, waarbij het risico op het vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,001 vezel per cm³ niet wordt overschreden. Deze methode wordt toegepast bij niet-beschadigd hechtgebonden asbest. Dit wilt zeggen dat er geen vrije vezels zichtbaar zijn en dat de verwijdering de toestand van het materiaal niet wijzigt. Daarnaast wordt deze methode gebruikt bij beschadigd, hechtgebonden asbest, verwerkt in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn en bij asbesthoudende dichtingen of pakkingen, koorden, geweven materialen, remvoeringen en analoge materialen. Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemers die deze werkzaamheden uitvoeren minstens een specifieke opleiding van 8 uur hebben gehad.

Spuitbeton

Renotec is gespecialiseerd in zowel de natte als de droge spuitmethode. Voor de uitvoering van de droge spuitmethode doen wij beroep op onze eigen spuitsilo’s. Met een bereik van 800 m behoren onze machines tot de absolute top wereldwijd. Voor de natte methode maken wij gebruik van onze eigen wormpompen, plunjerpompen, silo’s en menginstallaties.

Als de te guniteren oppervlakte groot genoeg is, doen wij beroep op onze spuitrobot. Hiermee combineren we precisie, uniforme laagdikte en snelheid in één toestel.

Ook ons procedé van AR-glasvezelversterkt of basalt-vezelversterkt spuitbeton en spuitmortel is uniek. Deze techniek werd op punt gesteld dankzij het onderzoek dat Renotec financierde. Dit procédé heeft als groot voordeel dat er een zeer goede en homogene verdeling is van de vezels in het beton of de mortel. Dat geeft een grotere buig-treksterkte in alle diktes én een sterke compensatie van scheurvorming door krimp of kruip.

Renovatie van kunstwerken

Over de afgelopen 25 jaar heeft Renotec de expertise verworven in het uitvoeren van de totaalrenovatie van bruggen, viaducten en tunnels. Betonrenovatie, spuitbeton, brugvoegen, gelijmde wapening, kathodische bescherming en coatings. . Ook speciale metselwerkrenovatie is een kolfje naar onze hand. Allemaal technieken die we uitvoeren in eigen beheer of in samenwerking met gespecialiseerde onderaannemers in waterdichting, asfaltwerken en metaalwerken.

Brugvoegen en opleggingen

Uitzettingsvoegen en opleggingen moeten de beweging van een brugconstructie toelaten. Tegelijkertijd moeten de uitzetvoegen de waterdichtheid verzekeren. Hierbij staat de verkeersveiligheid steeds centraal.

Om aan deze eisen tegemoet te komen biedt Renotec verschillende performante oplossingen voor verschillende klassen van uitzetting. Wij verzorgen de volledige coördinatie van de werken, van concept tot volledige uitvoering inclusief verkeerssignalisatie. Renotec is exclusieve verdeler en plaatser van het merk Mageba voor België.

Fire proofing

Renotec herstelt en/of plaatst de brandbescherming op uw betonnen en metalen constructies. We brengen brandvertragende mortels aan. Hierdoor wordt de constructie brandveilig en behoudt ze haar constructieve functie tijdens een brand.

Beschermende coatings

Betonbeschermingsmaatregelen kan Renotec preventief aanbrengen. Bij nieuwe constructies, maar ook bij oudere als levensduurverlengende maatregel. Ook na de herstellings- en renovatiewerken brengen we vaak een extra bescherming aan om de werken maximaal in tijd te laten renderen.

Zoals steeds is de keuze voor een bepaalde behandeling en/of coating een specialistische zaak. Een beschermende coating wordt bij voorkeur gekozen in functie van een vooronderzoek conform EN1504/9. Op basis van deze resultaten en de verwachtingen van de opdrachtgever, wordt het renovatieconcept en de te gebruiken coating gekozen. Ook hier is voor ons de norm EN1504/2 een basis voor de beoordeling van kwaliteit en duurzaamheid.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming dient voornamelijk toegepast worden bij constructies die onderhevig zijn aan carbonatatie en/of chloridenschade om deze duurzaam te herstellen en te beschermen. De keuze van de geschikte geschikte systemen gebeurt op basis van deskundig vooronderzoek conform EN1504/9.

De maatregelen die wij toepassen, kunnen gaan van impregnaties, via offeranodes (GACP) tot systemen met opgelegde stroom (ICCP).

Systemen met opgelegde stroom (ICCP) worden door ons ook toegepast om constructies duurzaam te beschermen tegen de invloed van roestvorming van de aanwezige wapening.

Betoninjecties

Scheuren in beton ontstaan vaak door spanningen in de constructie of door constructieve fouten. Holtes zijn dan weer meer het gevolg van verzakkingen, onvolkomenheden of uitspoelingen. Wij vullen de scheuren en/of holtes terug op via betoninjectie op een structurele of niet-structurele manier.

Injectiestoffen op basis van cement, epoxy, acrylaat en polyurethaan zijn voor ons geen onbekende materialen om duurzame resultaten te bereiken.

Gelijmde wapening

Renotec versterkt bestaande structuren met staal, aramide- of koolstofvezelwapening, afhankelijk van de doeleinden. Vezelwapening heeft als voordeel dat het sterk is in combinatie met een laag soortelijk gewicht.

Afhankelijk van de aard van de werken is een combinatie mogelijk. Samen met gespecialiseerde studiebureaus bieden wij een volledig pakket aan, van berekening tot uitvoering.

Betonherstelling

Beton is een prachtig bouwmateriaal met een lange levensduur. Tenminste als de omstandigheden optimaal zijn. Eenmaal het beton is aangetast, verspreidt de schade snel en, indien niet tijdig herstelmaatregelen genomen worden, met stabiliteitsproblemen tot gevolg. En dan moet Renotec snel ingrijpen.

Wij zijn specialist in het herstellen, versterken en beschermen van grote en/of ongewone constructies. Hiervoor is een grote knowhow vereist en die hebben we door onze ervaring opgebouwd. Wij beschikken over de beste machines en gespecialiseerde technieken.

Renotec is specialist in betonherstellingen van grote en/of ongewone projecten waarvoor een grote knowhow vereist is.  Afhankelijk van de noodzaak brengen wij het vereiste type mortel (PCC-mortel, CC-mortel, epoxy) aan op de handmatige of machinale wijze. U bent zeker van een kwalitatieve aanpak, daar de norm EN 1504/3 de basis vormt voor al onze uitvoeringen. Onze verantwoordelijke uitvoerders hebben een erkenningsproef afgelegd volgens de voorschriften van de procescertificatie EN1504 110, PTV560. Dit kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd en geattesteerd voor BCCA.

Bij de uitvoering staat alles in het teken van kwaliteit, efficiëntie, veiligheid en milieuvriendelijkheid. Deze visie zit ingebakken in het hele Renotec-bedrijfsmodel. En dat maakt dat we vaak sneller, effectiever en goedkoper werken dan onze concurrenten.

Alle technieken