Legal disclaimer

1. Juridische mededeling

Bedankt voor het bezoeken van deze site. Deze juridische mededeling is bedoeld om u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van deze site. Wij verzoeken u daarom vriendelijk het onderstaande zorgvuldig te lezen.

2. Algemeen

Waar verwezen wordt naar “Renotec” of “Group Renotec” wordt bedoeld Renotec NV, alsmede alle aanverwante ondernemingen en licentienemers, tenzij anders wordt vermeld. Toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de in deze mededeling genoemde voorwaarden. Renotec behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, alsmede deze site te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Op deze voorwaarden en deze site is het Belgisch recht van toepassing. RPR (rechtspersonenregister) Antwerpen, afdeling Turnhout.

3. Intellectueel Eigendom

Alles wat op deze site voorkomt wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Renotec, aanverwante ondernemingen of licentienemers, tenzij anders wordt vermeld.

4. Gebruik

Alles wat op deze site voorkomt mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is strikt verboden deze site of onderdelen daarvan te verveelvoudigen, door te sturen, te distribueren, te wijzigen, te verkopen, te publiceren , uit te zenden, permanent op te slaan of te laten circuleren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renotec.

5. Aansprakelijkheid

Hoewel Renotec de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de accuraatheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site is gekoppeld. Renotec is voorts niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade ontstaan door virussen of ontstaan door gebruik in welke vorm dan ook van de inhoud van deze site, door gebruik van de site zelf of door gebruik van de aan deze site gekoppelde sites.

6. Privacy beleid

Persoonlijke gegevens die u ons doet toekomen, bijvoorbeeld om per e-mail informatie in te winnen of uw gegevens in het kader van een vacature, zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt en voor andere doeleinden gebruikt worden. Op deze wijze verbindt Renotec zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Deze wet kunt u on-line raadplegen op de site http://privacy.fgov.be.